Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

CIEKAWOSTKI

Konkurs „1 z 200”! Bilety na PSG!

czwartek, 23 listopada 2017 18:10 / Autor: Radio eM
Radio eM

Konkurs „1 z 200”! W komentarzu pod postem na FanPage EM Kielce Sport wpisujesz liczbę, która Twoim zdaniem jest „szczęśliwą liczbą”, która uprawni do odbioru biletów. Każda osoba może wpisać tylko jeden komentarz pod postem z jedną liczbą całkowitą. Prosimy udostępnić post swoim znajomym, bo jeśli nie Ty, to może oni ;) Może się zdarzyć, że będziemy podpowiadali w komentarzach... Osoba, która trafi w liczbę, o którą nam chodzi dostanie od nas proste zadanie do zrealizowania. Powiemy o nim w wiadomości prywatnej na FB.

Dziś gramy o dwa bilety na mecz Ligi Mistrzów PGE VIVE Kielce - Paris Saint Germain! Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU „1 z 200”

 • 1POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „1 z 200” i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu jest Radio eM Kielce , 25-013 Kielce z siedzibą w Kielcach, ul. Jana Pawła II nr 4, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Fundatorem nagród jest Radio eM Kielce , 25-013 Kielce z siedzibą w Kielcach, ul. Jana Pawła II nr 4 zwane dalej „Fundatorem”.
 4. Regulamin Ogólny Konkursu został udostępniony w Internecie, na stroniehttp://www.em.kielce.ploraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
 • 2WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 3. Konkurs realizowany jest na profilu facebookowym Radia eM Kielce -https://www.facebook.com/radioemkielcelub na stronie internetowej www.em.kielce.pl
 4. Uczestnik konkursu ma za zadanie wpisać w odpowiedni poście na profilu Radia eM Kielce na facebooku lub na stroniewww.em.kielce.pl jaka liczba całkowita z puli od +1 do +200 jest liczbą uprawniającą do odbioru nagrody w konkursie.
 5. Liczba uprawniająca do odbioru nagrody jest każdorazowo podawana na antenie Radia eM Kielce co najmniej 12 godzin przez rozpoczęciem konkursu.
 6. Uczestnik oddaje głos poprzez wpis na fanpage Radia eM Kielce pod postem, w którym Organizator wzywa Uczestników do udziału w konkursie lub poprzez formularz na stroniewww.em.kielce.pl.
 7. Za głos ważny uznaje się niebudzący wątpliwości zapis np. „7”, „99”, „76”.
 8. Głosy do konkursu przyjmowane są max. 2 godziny od ogłoszenia konkursu.
 9. Z jednego konta na Facebooku lub z jednego adresu e-mail można oddać tylko jeden głos. Drugi i kolejne głosy z tego samego konta facebookowego lub e-mailowego będą nieważne.
 10. Organizator nie dopuszcza innej formy przesyłania odpowiedzi do konkursu niż podana w § 2 pkt. 6.
 11. Uczestnik, który wpisze poprawną liczbę pod postem konkursowym na Facebooku lub w formularzu na stroniewww.em.kielce.plotrzyma od Organizatora dodatkowe pytanie lub zadanie do wykonania.
 12. Poprawna odpowiedź na zadane pytanie w wiadomości prywatnej na Facebooku lub w e-mailu do Organizatora upoważni do odbioru nagrody w konkursie.
 13. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi lub nie wykonania zadania określonego przez Organizatora żaden z Uczestników konkursu nie jest uprawniony do otrzymania nagrody.
 14. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnych na Facebooku lub poprzez e-mail.
 15. Warunkiem odebrania nagrody przez Uczestnika jest okazanie dokumentu tożsamości zgodnego z informacjami zawartymi na profilu Uczestnika na Facebooku oraz w informacjach prywatnych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 16. Uczestnik nie ma prawa do odwołania się od postanowień Organizatora dotyczących przyznania nagrody lub odmowy przyznania nagrody.
 17. Każdy Uczestnik wszystkich edycji Konkursu „1 z 200” może wygrać tylko jedną nagrodę.
 18. Uczestnik musi mieć polubiony profil Organizatora -https://www.facebook.com/radioemkielce

19 . Uczestnik może udostępnić publicznie na swojej „ścianie” na portalu Facebook post konkursowy, ale nie jest to warunkiem uczestnictwa w konkursie.

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.
 • 3NAGRODY

1.Organizator przeprowadzi nieograniczoną liczbę edycji konkursu „1 z 200”.

 1. Pierwsza edycja Konkursu zorganizowana zostanie w dniu 4 marca 2016.
 2. Nagrodami w poszczególnych edycjach Konkursu będą: bilety, zaproszenia, wejściówki na wydarzenia sportowe, kulturalne, muzyczne i inne, którym patronuje Organizator oraz przedmioty ufundowane przez sponsorów.
 • 4DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych.
 2. Warunkiem odbioru nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych - tj.: imienia i nazwiska, adresu zameldowania i zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego - przesłanych w wiadomości prywatnej do Organizatora.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
 4. Odbiór nagród odbywa się osobiście w siedzibie Organizatora:

Radio eM Kielce

 1. Jana Pawła II 4

25-324 Kielce

 1. a) Sekretariat Organizatora jest czynny w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00.
 2. W sytuacjach wyjątkowych Organizator określi inne miejsce odbioru nagrody.
 3. Nagrody należy odebrać najpóźniej w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia konkursu.
 • 5POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie, akceptuje regulamin w całości i podporządkuje się jego postanowieniom.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
Nowy numer!
35/2020 35/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO